План за управление на строителните отпадъци

Проектантско бюро "Ю-три" - проектиране, узаконяване, конструктивни становища, проекти за реконструкции

Проектиране, узаконяване, конструктивни становища

Какво представлява Планът за управление на строителните отпадъци (ПУСО)?


Според действащото законодателство в нашата страна, при възлагане на ново строителство (СМР) и при премахване на строеж, се изготвя план за управление на строителните отпадъци. Според чл.11 от Закона за управление на строителните отпадъци (ЗУО), отговорен за изготвянето и изпълнението на плана за управление на строителните отпадъци (ПУСО) е ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ.

В случаите на ново строителство, планът за управление на строителните отпадъци е задължителна част от инвестиционния проект. За обектите, за които не се изисква одобрен инвестиционен проект и при премахване на строеж, се изготвя като самостоятелен план.

Кога НЕ Е НЕОБХОДИМО да се изготвя ПУСО?

 • При премахване на сгради с РЗП (разгъната застроена площ) по-малка от 100 кв.м.
 • При реконструкция, основен ремонт, промяна на предназначиението на строежи с РЗП по-малка от 500 кв.м.
 • При строеж на сгради с РЗП по-малка от 300 кв.м.
 • Когато е наредено премахването на строеж по спешност от компетентен орган.
 • При текущи ремонти (дейности по подръжка на сградата и инсталациите, както и вътрешни преустройства, при които не се засяга конструкцията: не се премахват и преместват зидове, не се изпълняват отвори в конструктивни елементи, не се променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях).

Какво съдържа планът за управление на сроителните отпадъци?

 1. Описание на строежа
 2. Описание на вложените материали за целите на ПУСО
 3. Мерки за предотвратяване и минимизиране на образуването на строителни отпадъци (СО), мерки за разделно събиране, транспортиране и оползотворяване на СО.
 4. Прогноза за количеството и вида на образуваните СО
 5. Прогноза за степента на влагане на продукти от оползотворени СО и на СО за обратни насипи
 6. Указания за изпълнение на ПУСО

Цена за изготвяне на ПУСО

Цената е различна за всеки конкретен случай.

Ние можем да изготвим ПУСО за Вашия строеж, като приложим сертификат на КИИП на проектанта на цена, която ще Ви съобщим след като се запознаем с Вашия строеж.

ЗА ДА ИЗГОТВИМ ЗА ВАС ОФЕРТА ЗА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ,
молим да ни изпратите запитване на е-мейл georgieva@proektirane.info, в който ни дадете следната информация:

А. При ново строителство

1. Вид на строеж:

 • сграда
 • път
 • ограда
 • басейн
 • ...

2. За сграда:

 • РЗП
 • Вид - жилищна, админинстративна ...
 • Брой етажи
 • Брой сутерени
 • Вид конструкция:
  • стоманобетонна
  • метална
  • друга

3. С публични средства ли се изгражда?

4. Къде се намира обектът?

5. Проектирането на какъв етап е?

 • изготвяне на оферта
 • проектира се в момента
 • проектът е готов, без количествена сметка
 • проектът е готов, с количествена сметка

В. При премахване на строеж

1. Вид на строежа:

 • сграда
 • път
 • ограда
 • басейн
 • др.

2. За сграда:

 • РЗП
 • Година на изграждане - приблизително
 • Вид:
  • жилищна,
  • административна,
  • производствена - какво производство?
 • Брой етажи
 • Брой сутерени
 • Вид конструкция:
  • стоманобетонна
  • метална
  • друга
 • Вид на покривната конструкция
 • Има ли някакви чертежи за сградата?

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако в парцела, в който ще изпълнявате ново строителство има стара сграда, която подлежи на събаряне и е с РЗП по-голяма от 100 кв.м, моля изпратете ни информация и по точка В, заедно с точното местоположение на сградата в парцела.