План за управление на строителните отпадъци

Проектантско бюро "Ю-три" - проектиране, узаконяване, конструктивни становища, проекти за реконструкции

Проектиране, узаконяване, конструктивни становища

Какво представлява Планът за управление на строителните отпадъци (ПУСО)?


Според действащото законодателство в нашата страна, при възлагане на ново строителство (СМР) и при премахване на строеж се изготвя план за управление на строителните отпадъци.

Според чл.11 от Закона за управление на строителните отпадъци (ЗУО), отговорен за изготвянето и изпълнението на този план е ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ.

Кога НЕ Е НЕОБХОДИМО да се изготвя ПУСО?

- При премахване на сгради с РЗП (разгъната застроена площ) по-малка от 300 кв.м.

- При реконструкция , основен ремонт, промяна на предназначението на строежи с РЗП по-малка от 700 кв.м.

- При строеж на сгради с РЗП по-малка от 700 кв.м.

- Когато е наредено премахването на строеж по спешност от компетентен орган.

- При изграждане и премахване на строежи шеста категория

- При текущи ремонти (дейности по подръжка на сградата и инсталациите, както и вътрешни преустройства, при които не се засяга конструкцията: не се премахват и преместват зидове, не се изпълняват отвори в конструктивни елементи, не се променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях).

Какво съдържа плана за управление на сроителните отпадъци?

1. Описание на строежа

2. Описание на вложените материали за целите на ПУСО

3. Мерки за предотвратяване и минимизиране на образуването на строителни отпадъци (СО), мерки за разделно събиране, транспортиране и оползотворяване на СО.

4. Прогноза за количеството и вида на образуваните СО.

5. Прогноза за степента на влагане на продукти от оползотворени СО и на СО за обратни насипи.

6. Указания за изпълнение на ПУСО.

Цена за изготвяне на ПУСО

Цената е различна за всеки конкретен случай.

Ние можем да изготвим ПУСО за Вашия строеж, като приложим сертификат на КИИП на проектанта на цена, която ще Ви съобщим след като се запознаем с Вашия строеж. За да направим това, молим да отговорите на следните въпроси:

А. При ново строителство

1. Вид на строежа -

 • сграда
 • път
 • ограда
 • басейн
 • др.

2. За сграда

 • РЗП
 • Вид - жилищна, административна.
 • Брой етажи.
 • Брой сутерени.
 • Вид конструкция:
  • стоманобетонна
  • метална
  • друга

3. С публични средства ли се изгражда?

4. Къде се намира обектът?

В. При премахване на строеж

1. Вид на строежа

 • сграда
 • път
 • ограда
 • басейн
 • др.

2. За сграда

 • РЗП
 • Година на изграждане - приблизително
 • Вид -
  • жилищна,
  • административна.
  • производствена - какво производство?
 • Брой етажи
 • Брой сутерени
 • Вид конструкция:
  • стоманобетонна
  • метална
  • друга
 • Вид на покривната конструкция.
 • Има ли някакви чертежи за сградата?